SKØRPING- SANGFORENING AF 1895

 

Referat af generalforsamling i Skørping Sangforening torsdag den 24. september 2020

Generalforsamlingen fandt sted på Museum Rebild, 9520 Skørping.

Hver korsanger blev bedt om at hente en stol og anbringe den således at der var frit 1 m til alle sider.

 

1.         Valg af dirigent: Ulla Bidstrup blev enstemmigt valgt. Hun fastslog, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt - dog med den sidebemærkning,
at den ifølge vore vedtægter burde have været afholdt i perioden april- maj.

Vi valgte at se bort fra denne vedtægt på grund af restriktionerne i for-
bindelse med Coronaen.

 

Derefter sang vi Septembers himmel er så blå.

 

2.       Bestyrelsens beretning: Søren leverede en fin beretning om perioden fra sidste GF til julen 2019. Derefter overtog Anne med en fin beretning om den resterende tid, indtil Corona restriktionerne lukkede for al korsang. Det blev    besluttet, at vi starter korprøverne igen fra den 1. oktober i Museum Rebilds lokale. Vi betaler 150 kr. pr. gang. Akustikken er god, og klaveret er stemt. Vi overholder de regler og restriktioner der udsendes fra myndighederne.

Beretningen blev herefter godkendt.

 

3.og 5.Aflæggelse af det reviderede regnskab og budget: Regnskabet og budgettet er ikke gjort færdigt, hvorfor generalforsamlingen suspenderes på disse to punkter. Bestyrelsen indkalder derfor til ekstraordinær generalforsamling den 8. oktober kl.19 med følgende to punkter på  dagsordenen:

                   1. Aflæggelse af det reviderede regnskab.

                   2. Forelæggelse af budget for 2020-2021 og fastlæggelse af                    kontingent.

         

Regnskab og budget vil blive tilsendt medlemmerne inden den 8. okt.
         

 

4. Behandling af rettidigt indkomne forslag. Der var ingen forslag.

 

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleant: Kristian Østergaard og Anne Thomsen blev valgt til bestyrelsen, og Trine Dalsgaard blev valgt som suppleant.     Revisor og revisorsuppleant: Der er kun valg herom i ulige år, så punktet udgår i år.

 

8. Evt.: Et ønske om, at bestyrelsen indfører en post som næstformand, tager vi op på næste bestyrelsesmøde.

         

Søren fortalte om de kommende korprøver: Han fører dirigentstokken de næste to gange. Derefter kommer Per og øver med os.

 

Den megen snak om Corona og Covid-19 i medierne bekymrer os naturligvis, og vi diskuterede, hvodan vi skal forholde os for at undgå eventuel smitte. Der var forslag om, at alle lader sig teste, men nogle mente, at det ville give os en falsk tryghed.

 

Vi enedes derfor om at følge husets dvs. Museum Rebilds regler:

          1. Vi går ind og ud med mundbind på.

          2. Vi henter hver især en stol og spritter den af.

          3. Vi følger de gældende afstandskrav - lige nu 1 m til alle sider.

          4. Vi sidder på den samme stol hele aftenen og synger også siddende.

          5. Når vi skal hjem, spritter vi vores stol af og sætter den på plads og tager mundbind på.

 

Som sidste punkt på denne generalforsamling afprøvede vi en koropstilling med de nye afstandskrav og sang Danmarks-kanon og Æbler lyser rødt på træernes grene.

 

Til slut takkede dirigenten for god ro og orden og stor diskussionslyst og erklærede generalforsamlingen for afsluttet

Sørens beretning:

Efter sommerferien begyndte vi den nye korsæson den 5. september uanende, at det kommende år skulle blive det mærkeligste i sangforeningen historie, måske med undtagelse af krigsårene.

Det begyndte ellers godt med en koncertgentagelse af Kaj Munk og Erling Kullbergs korværk I det fri, som vi sammen med Frederikshavns Bykor og Søren Rasmussen, og med Kullberg som dirigent, havde opført i Frederikshavn. Nu skulle det ske i Skørping Nykirke den 19.09.2019.

Ud over korværket, som omfattede et digt til hver af årets 12 måneder, sang hver af korene 3 egne korsatser.

Det blev en flot koncert for et begejstret publikum og ikke mindst 60 glade sangere, som havde mestret den store opgave.

 

Sangforeningen havde i foråret indstillet Rebild Kommune til en fornem Kulturpris Con Amore prisen, som kun 5 af landets kommuner hidtil havde fået. Prisen 2019 blev tildelt Rebild Kommune for kommunens frivilligheds politik og  den 23 september blev den festligt overrakt på rådhuset til en glad formand for kulturudvalget Gert Fischer med kager, vin sang og taler. (vedlagt)

 

Korsyngemestren havde bekendtgjort overfor bestyrelsen, at han ville afløses som dirigent ved årets udgang og at Julekoncerten den 15.12 blev den sidste. Bestyrelsen arbejdede for en afløser til koret og den 3. 10 kunne man præsentere en ny dirigent Johanne Grønjær Lorentsen. Johanne ville overtage koret til nytår.

 

Nofo organisationen arrangerede korstævne med berømte operakor på Seminariet i Aalborg med Søren Birch og med god tilslutning af damestemmer, og mangel på herrestemmer. Det er ikke let at synge Zigøjnerkor og fangekor uden mandsstemmer, så programmet måtte indskrænkes.

 

Årets store julekoncert i Nykirken var korets nr 40 siden opstarten i 1978/79. Temaet var Jul i Danmark og indeholdt 12 af de julesalmer fra korets standardrepertoire gennem årene, samt musikunderlægning til oplæsning af H C Andersens Grantræet. Solisten var skuespilleren og teaterdirektør Susanne Sangill og desuden medvirkede kirkens organist Per Bach på fortræffelig vis på klaver og orgel.

Koret havde om eftermiddagen underholdt på Teglgaardsminde med fællessang, Oplæsning ved Kristian Østergaard, og julesangsrepertoire.

Julekoncert nr 40 blev smukt dækket af Nordjyske Stiftstidende Margit Siig.

 

Annes beretning:

Inden jeg overtager beretningen af Søren , har jeg nogle erindringer :
Efter julekoncerten , så skal vi huske optræden af koret med sang og lys .. og solistoptræden  af bla Jørgen  og Ulla P .
En optræden , hvor vi vidste sangere , der kan synge  korrekt , men også synge falsk , og så ramme tonen igen ..

Kristen skriver på hjemmesiden ,at korets mangler udfordringer .
D 9.1 . mødte vi frisk og veloplagte ind til Johanne , som overtog vort kor  til opgaven : koncert i Rebild Bakker d . 3.5 .

Programmet bestod af : Himmerlandssangen ( vor kendings- melodi ) , Svantes  lykkelige dag  og  “ Det haver så Ny-en-liget  regnet .
Med sønderjysk islæt  , så blev vi korrigeret .
Jeg er vidst ikke den eneste , der skelede til Ulla P .

Hovedværket  var. “ Last post “ . Forfatter og komponist  P. Borup  og omsat til 4 korstemmer af Johanne

Et værk , hvor rytmen var vanskelig . Med tramp i gulvet , knips i fingrene  , fik Johanne  banket rytmen på plads . ..
Som bekendt vil Søren træde tilbage ., dog ikke længere end han og Per Bach  vil videreføre vort kor med dele af Messias . .

Skørping kor  er en del af vor kultur, , vort image .
Vi må ikke synge i aften .
Håber, jeg sætter hånden op for bevarelse sf,vort kor, .

 

Skørping Sangforening torsdag den 8. oktober 2020

Den ekstraordinære generalforsamlingen fandt sted på Museum Rebild, 9520 Skørping

 

Ulla Bidstrup: Referat af den ekstraordinære generalforsamling i Sp blev valgt til ordstyrer. Hun fastslog, at den ekstraordinære generalforsamling var lovligt indkaldt.

 

Der var 2 punkter på dagsordenen: aflæggelse af regnskab og budget.

1.      Regnskab: Kassereren forelagde regnskabet. Der er i dag godt 12.000 kr. på kontoen, så hvad angår økonomien ser fremtiden lys ud
Regnskabet blev godkendt.

2.     Budget: Der er ikke mange udgifter i vente, da koraktiviteterne er små p.gr.a. Coronaen. Vi har tilstrækkeligt på kontoen til at dække vore udgifter til f.eks. øvested i Museum Rebild, løn til dirigent, noder, julekoncert m.m.

Gavekassen har tilstrækkelige midler til at klare kommende fødselsdage i dette efterår. Der kommer besked, når og hvis der skal flere penge i kassen.

Budgettet blev godkendt.